دلار داخلی آرام گرفت و دلار خارجی تقویت شد

برگشت به صفحه قبل